Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија

ПОЛИТИКА НА ВРАЌАЊЕ

Купувачот при прием на пратката треба да ја прегледа истата, да провери дали испорачаното одговара на нарачката и во присуство на нашиот доставувач да утврди дека производите се во добра состојба или пак, во истиот момент треба да се пожали доколку пратката е неисправна.  ПСМ Фондација не одговара и не заменува производи по приемот на пратката. 

Купувачот има право на рекламација за производи купени на нашата страна во следниве случаи:

·        кога се испорачани производи кои не се нарачани;

·        кога се испорачани производи кои имат грешка или оштетувања кои настанеле при транспортот или од производителот.

 
Производот кој е неупотребуван, неотпакуван, може да се врати во рок од 5 дена, заедно со приложената фактура и истиот да се замени со соодветен нов.

Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван, во оргинална амбалажа, со приложена фактура, испратница, во рок од 5 дена од приемот на производот.

Во случај да не можеме да го испорачаме платениот производ, се обврзуваме да ви ги вратиме уплатените средства на сметката од која биле уплатени, во рок од 5 дена од утврдувањето на невозможноста за достава. 

ПСМ има резервирано право да ја менува Политиката за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на оваа веб страна. Ви препорачуваме при секоја посета на овој вебсајт да ги погледнете објавените измени од Политиката за враќање на производи и парични средства.

  

 

Контакт