Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија

АВТОРСКИ ПРАВА

Сите содржини на оваа веб страница, како текст, слики, лого, икони и дигитални превземања се во сопственост на ПСМ Фондација и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со Закон.

Контакт