Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Кукла во носија

Кукла во македонска носија
Цена: 2,77
ДДВ: 0,50
Вкупно: 3,27
Расположлива количина: 10


.

Контакт