Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Рамка „Македонска носија“

Женска македонска носија
Цена: 2,77
ДДВ: 0,50
Вкупно: 3,27
Расположлива количина: 5


.

Контакт